Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową domelement sp. z o.o. naszą działalnością i ofertą.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe, pozyskiwane podczas Państwa wizyt na naszych stronie internetowej oraz w związku z przeprowadzaniem naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione poprzez stronę internetową zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest domelement sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 9/4, KRS: 0000411419, NIP: 6282258421, REGON: 122509812  („Administrator”).

Kontakt

Skontaktować się mogą Państwo z nami w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Państwu praw, w związku z ochroną tych danych, poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie www pod adresem: www.domelement.pl
- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Podstawa oraz cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

- w celu zgodnym z udzielona zgodą, ile została przez Państwa wyrażona zgoda;

- jeśli przesłali Państwo do nas zapytanie np. w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą - w celu udzielenia odpowiedzi;

- jeśli przesłali Państwo do nas swoje dane w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym – w celu przeprowadzenia rekrutacji;

- jeśli planują Państwo lub już zawarli z nami umowę - w celu prawidłowego wykonania tej umowy;

- w celach realizacji obowiązków prawnych, na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych,

-w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, techniczne;

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przeprowadzenia rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące od czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadu wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach – do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 12 miesięcy;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;

- w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych - mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Mają Państwo również prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

- prawo sprostowania danych osobowych - jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

- prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym - jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.

- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje ich zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo przenoszenia danych osobowych - są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zrealizować swoje prawa należy:

wysłać żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

Dane pozyskiwane automatycznie, niebędące danymi osobowymi

Z chwilą wejścia na nasze strony internetowe automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnych osób (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz rodzaj używanego systemu operacyjnego, data i godzina wizyty na stronie, nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik dostał się na naszą stronę internetową, liczba wejść na stronę oraz średni czas pozostawania na niej, przeglądane strony internetowe). Z danych tych można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies.

Pliki cookies („ciasteczka") są to małe pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie wyszukiwarki.

Wyżej opisane informacje są przez nas wykorzystywane w celu oceny atrakcyjności naszych stron internetowych oraz poprawienia ich zawartości i funkcjonalności.

Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies domelement
Gdy odwiedzają Państwo nasze stronę internetową informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies pozwalają między innymi na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron internetowych i ich funkcjonalności do Państwa zapotrzebowań,

Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą Państwo zmienić ustawienia wyszukiwarki internetowej w Państwa komputerze w taki sposób, aby usuwała pliki cookies z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Może to jednak skutkować brakiem dostępności dla Państwa niektórych funkcji na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies podmiotów trzecich
Oprócz własnych plików cookies (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez nas na stronach internetowych), istnieją także zewnętrzne pliki cookies umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane na naszych stronach internetowych.

domelement nie ma wpływu na proces przetwarzania danych przez powyższe podmioty. Informacje dotyczące danych oraz ich przetwarzania należy uzyskać ze stron internetowych wyżej opisanych podmiotów zewnętrznych.

Wykorzystywanie linków zewnętrznych

Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych innych podmiotów. domelement nie odpowiada za politykę ochrony danych osobowych oraz treści stron internetowych innych podmiotów.

Bezpieczeństwo

domelement podejmuje działania techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieprawnym usunięciem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym przekazaniem oraz dostępem osób trzecich.